Лукиј Анај Сенека е философ, државник, поет и трагедиограф од I век н.е.

Автор е на прочуените Писма до Лукилиј, на повеќе философски есеи во кои третира етички теми, на еден спис од областа на философијата на природата, една сатира и осум трагедии: Медеја, Споулавениот Херакле, Тиест, Агамемнон, Ојдип, Тројанки, Фајдра и Феникијки.