Димо Дешев е еден од најпознатрите современи бугарски драмски автори.

Неговите драми се поставувани на сцените во матичната земја, но и во други европски земји.