Сања Вуковиќ е родена 1983 година во Скопје.

Дипломирала на Катедрата за германски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

Досега ја има објавено збирката песни „Кодирани стихови“ (Магор, 2006г.)

„Холограм“ е нејзина прва збирка со раскази.